HASUE FOREVER MINE
14.3.2004 NV NITRA (SK)
V1 CAC BOB

Foto z www.netspace.sk/chrty/ - KCHCH (SK)